Skontaktuj się z nami: 509 05 01 38, 509 10 75 01

Oferta

Programy zabezpieczeń obiektów i zwalczania szkodników

Szkodniki, w jakiejkolwiek działalności, czy to w obiektach mieszkalnych czy w magazynach i zakładach produkcyjnych, mogą przyczyniać się do powstania bardzo dużych szkód. Obecność szczurów, myszy i innych gryzoni jest niedopuszczalna zwłaszcza w sektorze spożywczym, ze względu na poważne zagrożenia, jakie ze sobą niosą. W tym celu stosowane są odpowiednie programy zwalczania i ochrony przed szkodnikami, które mają za zadanie monitorowanie ich aktywności, określenie obszaru ich występowania oraz dobór odpowiednich sposobów mających na celu ich efektywne eliminowanie.

Oferujemy usługę przygotowania pełnej dokumentacji zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami według zasad GHP/GMP oraz systemu HCCP, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa polskiego oraz europejskiego. Przykładowy program zabezpieczenia budynku przed szkodnikami obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji programu zabezpieczeń obiektu,
  • przygotowanie atestów, zezwoleń i kart charakterystyki substancji niebezpiecznych stosowanych preparatów do prac z zakresu dezynsekcji i deratyzacji,
  • certyfikaty ukończonych szkoleń HACCP, GMP, GHP,
  • opracowanie planu budynku wraz ze szczegółowym rozmieszczeniem urządzeń monitorujących,
  • odpowiednie przeszkolenie pracowników firmy na temat przeprowadzania bieżącego monitoringu występowania szkodników.

Jesteśmy w stanie przygotować program zabezpieczenia budynku dla każdego rodzaju działalności, w tym między innymi dla sklepów, restauracji, barów, zakładów gastronomicznych, a także dla przedsiębiorstw związanych z obrotem oraz produkcją żywności i innych. Każdy program opracowujemy w oparciu o indywidualne wymogi klientów oraz specyfikę funkcjonowania danej firmy.

Ochrona przed szkodnikami może również obejmować montaż stacji deratyzacyjnych, detektorów owadów oraz monitoring.

Karmniki, czyli stacje deratyzacyjne, umożliwiają systematyczne kontrolowanie zagrożeń występujących ze strony gryzoni, zwłaszcza takich jak myszy oraz szczury. W obiektach mogą zostać ponadto zamontowane detektory owadów, umożliwiające kontrolowanie zagrożeń występujących ze strony karaluchów, mrówek, prusaków, itp.

Poza karmnikami i detektorami, cennych informacji o bytowaniu gryzoni jest w stanie dostarczyć także monitoring. Polega on na regularnym wykonywaniu zaplanowanej sekwencji obserwacji i pomiarów wszystkich aspektów mających na celu określenie aktywności szkodników i uzyskania danych, niezbędnych do oceny dotychczasowych działań oraz do wykorzystania w przyszłych planach zwalczania szkodników.

Program zwalczania szkodników – bezpieczne i higieniczne warunki produkcji

Profesjonalnie wdrożony oraz właściwie utrzymywany program zwalczania szkodników stanowi gwarancję pełnej skuteczności działań i pozwala uniknąć problemów w kontakcie z organami kontrolującymi. Przed wdrożeniem HCCP należy spełnić tzw. „wymogi wstępne”, czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej GHP. Systemy te wymagają między innymi:

  • prowadzenia dokumentacji działań i szkoleń pracowników z zakresu higieny,
  • stosowania instrukcji utrzymania higieny pomieszczeń,
  • wykonywania czynności w produkcji żywności w warunkach zapewniających jej właściwą jakość zdrowotną.
Indywidualne zlecenia